regulační plán Londýnská/Bruselská

Praha 2, podklad pro územní rozhodování

Generel zeleně a úprav parteru v Londýnské a Bruselské ulici zachovává a obnovuje zeleň předzahrádek i typické stavební prvky. Reaguje na situaci kolem povolování úprav předzahrádek a mizení zeleně a stromů nebo jejich neadekvátní nahrazování výsadbou do kontejnerů. Tyto ulice jsou jedinečné svým založením i kvalitou prostorů a mají svůj význam jak v rámci památkové zóny Vinohrad, tak i z hlediska životního prostředí centrální části Prahy 2.

Součástí dokumentace je dendrologický průzkum a analýza současného stavu zeleně a úprav parteru těchto ulic, stanovení zásad pro zlepšení stavu zeleně, doplňování stromořadí a možných úprav pěších komunikací a vjezdů a zejména zamezení záměrům realizace dalších parkovacích stání na plochách zeleně předzahrádek. Výsledná dokumentace by měla sloužit jako územně plánovací podklad, který odbor výstavby přiměřeně užije jako nástroje územního rozhodování ve stavebních řízeních v dotčeném území.

Blok mezi Anglickou a Jugoslávskou

Tento ukončující úsek Londýnské ulice ústí do rušné dopravní tepny ulice Anglické. Vzdálenost mezi domy je 15 m, chodníky jsou nyní široké 3 m. Nejsou zde vysázeny žádné stromy. Parkuje se při jedné straně chodníku v šikmém stání. Ulice působí dojmem široké pusté nezabydlené ulice, ve které je chodec zcela nechráněn.

V návrhu vysazujeme po obou stranách stromy a to jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) v rabátkách krytých litinovými mřížemi. Chodníky jsou navrženy v šířce 2,2 m.

Parkování je při jedné straně šikmé (úhel 45º), stromy osázeny mezi stáními, na druhé straně podélné stání přerušované v místě nových stromů rabátky. Šikmá parkovací místa jsou vymezena osázením nízkých patníků, které zabraňují autům stát v chodníku. Parkovací stání dodržuje normu ČSN 6058 pro šikmé i podélné stání. Je umořněn průjezd pro zásobovací vozidla a vozidla pro svoz komunálních odpadů.

Pod stromy navrhujeme lavičky. Základní zeleň v celé Londýnské ulici tvoří oboustranná alej s převahou lip různého stáří, kvality i druhu. Pro tento blok však navrhujeme osadit jinan dvoulaločný, který se v posledních dvaceti letech osvědčil i v horších podmínkách, než je situace v zatíženém ovzduší na Vinohradech. Jinan je osázen také na nově koncipovaném chodníku v ústí do Anglické ulice, kde navazuje na lípy v této ulici. Rozšíření chodníku do Anglické ulice vytváří klidovou přechodovou zónu k rušné ulici. Stávající vjezdy do garáží zachováváme. Zadláždění chodníků bude kamennou žulovou dlažbou většího formátu (500 x 250 mm). Na komunikacích bude užita žulová kostka (12 cm).

Blok mezi Jugoslávskou a Rumunskou

V této části Londýnské ulice jsou již typické předzahrádky, které určují charakteristickou příjemnou atmosféru celé ulice. Záměrem návrhu bylo doporučit zachování a obnovu zeleně předzahrádek. Mezi předzahrádkami je komunikace 15 m široká, chodníky zachováváme v nynější linii.

Stávající stromy i nově vysázené lípy zelené (Tilia euchlora) osazujeme do rabátek s litinovou mříží. Pod stromy na rabátku - uprostřed a na konci ulice – navrhujeme lavičky. Stání je u obou stran podélné, na levé straně jsou nové stromy osázeny mezi podélnými stáními aut. Je dodržena norma ČSN 6058 pro parkovací stání. Pravá stana ulice má předzahrádky zachované. Doporučujeme sjednotit některé detaily oplocení v celé ulici (viz příloha Doporučené zásady).

V návrhu je snaha o navrácení fenoménu předzahrádek a maximální doplnění zeleně. Týká se hlavně předzahrádek č.k. 350, 354, 355, 358, 359.

Levá strana ulice doznala zásadní změny při předchozích přestavbách.Chodníky jsou zadlážděny pražskou mozaikou, ulice a stání žulovou dlažbou. Pod stromy navrhujeme svítidla v dlažbě, která v noci osvítí komunikaci a zlepší bezpečnost chodců. Stávající vyhrazená parkoviště budou zachována.

Blok mezi Rumunskou a Bruselskou

Blok mezi ulicí Rumunskou a Bruselskou má po obou stranách poměrně zachovalé předzahrádky. Rohová předzahrádka č.k. 209 je zrušena a využívána pro parkování, v návrhu se počítá s navrácením zeleně a ohraničením nízkým plotem s podezdívkou. Linie chodníků je dodržena, stávající i nové stromy osazujeme do rabátek s litinovou mříží. Nové stromy jsou lípy zelené – Tilia euchlora. Na několika místech umisťujeme lavičky a osvětlení v chodníku. Toto osvětlení doplňuje uliční lampy, osvětluje chodník a dělá ho bezpečnějším pro chodce.

V tomto bloku je navrženo podélné stání aut po obou stranách chodníku. Je dodržena norma ČSN 6058 pro parkovací stání. Budou zachována všechna existující vyhrazená parkoviště. Na zadláždění chodníků používáme pražskou mozaiku. V Londýnské ulici, která je specifická lokalitou, nenavrhujeme zcela tradiční vzory zadláždění pražskou mozaikou. Užíváme volnější, abstraktnější kresby, někdy specifické dle budov – např. škola atd.

Blok mezi Bruselskou a Záhřebskou

Domy po obou stranách ulice mají zachovalé prostory předzahrádek. Doporučujeme přehodnotit prostor předzahrádky rohového domu 15/545 (nemocnice). Odstranit na rohu místo pro popelnice a doplnit zeleň. Lze použít keře, např. bobkovišeň, dřišťál, mahonii, cesmínu, pěnišník.

U předzahrádek č.k. 867, 869, 872, 877, 880 doporučujeme odstranit žulové obložení podezdívek a doplnit plůtky i živé ploty (habr, babyka, ptačí zob, brslen, dřišťály, zimostráz). Linie stávajících chodníků je v tomto bloku dodržena, stromy existující i nově vysázené osazujeme do litinových rabátek. Doplňujeme sezení pod stromy a osvětlení v chodníku. Zadláždění chodníku pražskou mozaikou s volnějšími vzory.

Blok mezi Záhřebskou a Jana Masaryka

Tento blok si zachoval nejtradičnější ráz doby svého vzniku. Předzahrádky jsou dá se říci ve své původní podobě, přerušeny jen místy parkovacími stáními. Doporučujeme výrazově sjednotit plůtky na podezdívkách, technické bloky (elektrické rozvaděče apod.) porůst popínavou zelení (břečťan, přísavník). Chodníky jsou zachovány ve stávající šíři. V prolukách mezi stromy osazujeme stromy nové (lípa zelená – Tilia euchlora) do litinových rabátek.

Parkovací stání je podélné po obou stranách chodníků. Je dodržena norma ČSN 6058 pro parkovací stání. Budou zachována všechna existující vyhrazená parkoviště. Také v této části doplňujeme lavičky a osvětlení v chodníku. Zadláždění pražskou mozaikou volnějšími vzory.

Bruselská ulice

Tato ulice protíná Londýnskou ulici a ústí do Bělehradské a Belgické ulice. Domy mají stejně jako ulice Londýnská předzahrádky. U předzahrádky č.k. 209 doporučujeme zrušení parkovacích míst z ulice Bruselské a obnovení předzahrádky.

U předzahrádek č.k. 864, 865, 866 odstranění „moderních prvků“ z 80. let 20. století, nároží doplnit podezdívkou s nízkým kovovým plotem. Linii chodníku v Bruselské ulici zachováváme, vydláždění pražskou mozaikou v současných vzorech.

Parkovací stání jsou podélná, po obou stranách ulice. Je dodržena norma ČSN 6058 pro parkovací stání. Budou zachována všechna existující vyhrazená parkoviště.