OCENĚNÍ A´DESIGN AWARD 2022

OCENĚNÍ GERMAN DESIGN AWARD 2019

OCENĚNÍ INOVATIVE ARCHITECTURE AWARD 2019

OCENĚNÍ GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2017

Získaná ocenění

Článek v časopisu Stavebnictví

video areálu ČVUT

Revitalizace objektu Jugoslávských partyzánů 1580/3, přístavba a nástavba objektu

Praha 6

Pro budovu Českého institutu informatiky a kybernetiky byl vybrán pozemek navazující na z části nevyužívaný objekt Jugoslávských partyzánů 1580/3 v areálu budov ČVUT. Na staveništi se nalézá dočasná budova, zařízení staveniště ze 70. let, která bude demolována a stávající budova Jugoslávských partyzánů 1580/3, s přístavbou parkování. /p>

Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení

Objekt se nalézá v areálu budov vysokých škol. V letech 1959-65 vzniká novostavba „monobloku“ ve kterém je umístěna Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická jako systém vzájemně propojených budov na „hřebenovém“ půdoryse s vloženými kubusy ji navrhli architekti F. Čermák a G. Paul, následně v sedmdesátých letech minulého století byl postaven navazující komplex budov Fakulty stavební a Fakulty architektury. V těchto letech byl též vybudován v ulici Jugoslávských partyzánů stravovací objekt Technická menza, též navržený arch. Františkem Čermákem. Navazuje na stávající zástavbu ze šedesátých let 20. stol.

Objekt bude respektovat urbanistickou skladbu této části Dejvic, navazuje na areál ČVUT. Vychází ze srovnání záměru se stávající okolní zástavbou, jejím charakterem, hmotovým členěním a výškovou hladinou sousedních budov monobloku Fakulty strojní a elektrotechnické.

Stavba se nachází na okraji území se zákazem výškových staveb, které je stanoveno v těsném kontaktu s Pražskou památkovou rezervací a slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hl. m. Prahy a dochovaného panoramatu jádra města. Stávající výšková hladina může být v tomto území překročena pouze drobnými výškovými dominantami, jejichž přípustnost posoudí příslušný orgán v územním řízení. Definice výškové dominanty drobné nebo místní dominanty je uvedená v příloze č. 1 OOP č. 6/2008 oddílu 16 jako část stavby, vystupující nad výškovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu, nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje pozici objektu v urbanistické struktuře (např. nároží, zdůraznění vstupu, schodiště apod.). Navržená místní dominanta je jednopodlažní, což je řešení vhodné, neboť tato místní dominanta je úměrná výšce základní hmoty dostavby a celkovému objemu stavby domu čp. 1580 po jeho dokončení.

Výška základní hmoty navrhovaného dostavbového objektu A je srovnatelná s výškou budov Fakulty strojní a elektrotechnické, tzv. monobloku budov areálu ČVUT při ulici Šolínova a Technická. Sousední objekt monobloku Fakulty strojní a elektrotechnické má výškovou hladinu hlavní římsy 251,13 m.n.m. Poslední ustupující patro se projevuje v pohledech jako hmota, na kótě 253,35 m.n.m., místní dominanta na kótě 256,30 m.n.m.

Hlavní římsa navrhovaného dostavbového objektu A je 251,10 m.n.m. Na budově monobloku sousední Fakulty strojní a elektrotechnické je místní výšková dominanta nástavby na kótě 256,30 m.n.m. a navržená místní dominanta záměru dostavbového objektu A na kótě 259,90 m.n.m., takže cca o výšku jednoho podlaží – tedy „nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží“. Tato místní dominanta je ještě odsunuta do uliční čáry ulice Jugoslávských partyzánů o 6,8 m a svým natočením hmoty směrem do areálu ČVUT se nebude nijak výrazně projevovat ani z protějšího chodníku, ani z dálkových pohledů. Předložená dokumentace obsahuje zákresy navrhované stavby, dále obsahuje rozvinuté řezy širšího okolí se zákresem stavby, které prokazují převládající výškovou hladinu a tudíž přijatelnost navrhovaného umístění i výšky stavby.

Na objekt B (1. fáze) navazuje devítipodlažní budova A (fáze 2) v jižní části pozemku na nároží ulic Jugoslávských partyzánů a ulice Šolínovy s využitím pro vědu a výzkum s jedním ustoupeným podlažím místní dominanty. Konstrukčně samostatný objekt je funkčně provázán s objektem B (fáze 1).

Kompozičně je budova institutu situována do Rooseveltova náměstí, tedy do prostoru volného prostranství parku, dotváří jeho hranu, vytváří přirozené ukončení tohoto náměstí a tohoto urbánního prostoru vůbec.

V budově se budou nalézat pracovny, laboratoře, propagační komplex jiných univerzit, inkubátor, přednáškové, prezentační prostory. V podzemí devítipodlažní budovy bude instalován plně automatický parkovací zakladač s nástupním terminálem pro190 vozů. Pod novým traktem bude parkování pro 23 vozů.

Vybudováním Českého institutu informatiky a kybernetiky bude završena významná etapa integrace univerzitního areálu v Praze - Dejvicích a vytvoří se prostor pro vzájemnou provázanost společných výzkumných a vývojových aktivit jednotlivých fakult a součástí ČVUT.

Významným faktorem je možnost navazujících revitalizačních opatření v této lokalitě a vybudování navazující prostorové rezervy pro další pedagogickou a vědeckou činnost. Dostavbami a nástavbou původního objektu vznikne v duchu současných světových architektonických trendů v intravilánu městského centra ucelený komplex, osobitým způsobem integrující provozní požadavky na nadstandardně kvalitní vnitřní prostředí určené pro technický vývoj, výzkum a vědu, který zároveň reprezentuje názor na udržitelný rozvoj v oblasti architektury.

Architektonické ztvárnění dostavbového objektu bude soudobé. Nová předsazená fasáda dostavby bude uvnitř celoprosklená, vnější fasáda s použitím izolační membránové folie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen) zavěšená na samostatné ocelové konstrukci. Vnitřní skleněná fasáda bude rastrového typu, otevíratelné a pevné výplně na bázi skla, využívající moderní technologie vytápění a chlazení. Venkovní vzduch bude do větracích jednotek nasáván ze dvou míst – jednak z prostoru slunečního kolektoru tvořeného zdvojenou fasádou mezi prosklenou fasádou a před ní instalovanou fasádou z materiálu ETFE orientované na jih a jihozápad pro zimní a přechodné období a ze severní fasády v letním období. Volba nasávacích míst bude řízena systémem automatické regulace v závislosti na teplotě a oslunění jednotlivých fasád. Pro stínění proti nadměrnému ohřívání vnitřních prostor objektu vlivem slunečního záření v letní období bude prostor zdvojené fasády využíván pro umístění žaluzií a jiných stínících prostředků.

Zdvojená fasádní stěna do ulice Šolínova je navržena jako celoskleněná s nosnou ocelovou konstrukcí. Meziprostor bude sloužit pro snížení energetických nároků na vytápění v zimním období a chlazení letním období. Výrazným způsobem toto řešení ovlivní akustickou pohodu vnitřního prostředí. Principy řešení jsou založeny na dlouhodobých výzkumných aktivitách pracovníků Fakulty strojní.

Ostatní fasády dostavby a nástavby budou tvořeny lehkou transparentní strukturou s využitím progresivních soudobých materiálů.

ODKAZY

článek GRAND PRIX 2017 - CIIRC

článek na EARCH

článek na DUMABYT

článek ve STAVITEL

článek Archspace