U Kunratického lesa

Praha, Chodov, architektonická studie

Urbanistické řešení

Návrh polyfunkčního domu je situován do polyfunkčního území – smíšené – všeobecně smíšené – SV-D s možností navýšení na SV-G (developerský záměr). Převažující je obytná funkce, nebytové funkce (komerce, ateliéry, služby v přízemí na 15% hrubé plochy. V podzemních garážích je situováno parkování pro obě funkce, návštěvnické parkování je na povrchu. Návrh zeleně je na pozemku velmi intenzivní ke zmírnění hluku z blízkého kruhového objezdu. Výhledově se počítá s možností stavby další etapy na území IZ (izolovaná zeleň), po změně funkcí na tomto pozemku.

Návrh je zpracován ve dvou variantách, z urbanistického hlediska s touto programovou odchylkou:

1. varianta předpokládá po výstavbě 1. fáze na území ve funkční ploše SV-G přímé napojení v jeden objekt po projednání změny funkční plochy IZ (2. fáze)

2. varianta vytváří solitérní objekt ve funkční ploše SV-G, 2. fáze v dnešní ploše IZ, po změně funkční náplně též jako samostatný objekt.

Maximální využití možných limitů územního plánu:

- Kód míry využití území – lze navýšit oproti stávajícímu D1 na G, přičemž je požadavek zachovat koeficient zeleně 0,55 je splněn.

Návrh architektonického řešení

Cílovou skupinou jsou zejména mladí, začínající lidé pořizující si své první bydlení, singels i páry aktivně žijící, lidé pracující v blízkých administrativních centrech. Dále se může jednat i o rodiny s dětmi nebo důchodce.

Obě výše uvedené varianty mají stejné principy architektonického řešení. Při ulici U Kunratického lesa a směrem ke kruhovému objezdu, kde je největší zátěž hluku z dopravy, jsou řešeny prosklené lodžie s pohyblivými otevíratelnými prvky fasády. Když je lodžie uzavřená, spolupůsobí s dvojitým prosklením fasády okenních otvorů a dveří jako hluková bariéra, nahrazuje trojsklo.

Na západní a jihozápadní stranu objektu jsou situovány balkóny a arkýře. V přízemí jsou situovány nebytové prostory a ve dvou podzemních podlažích jsou umístěna parkovací stání a technické vybavení budovy.

Dokumentace je zpracována ve 3D programu Revit.

Funkční řešení

Komunikace jsou v budově minimalizovány. Funkční rozdělení komunikací k bytům je do 3 sekcí, s výtahem a schodištěm, v 1. fázi zpravidla se dvěma byty na podestě. V 2. fázi jsou přidány dvě sekce. V alternativě je dům rozdělen do dvou komunikačních sekcí v 1. fázi solitérního domu, v 2. fázi jsou přidány 2 sekce v solitérním objektu.

Návrh dopravního řešení

Parkovací garáže jsou situovány v 1.PP a 2.PP pro nebytové prostory a byty. Příjezd je variantně řešen z ulice Holušická a U Kunratického lesa (nutno projednat s příslušnými DOSS). Odjezd je řešen ulicí Holušická.

Ve variantě 2 je řešen příjezd, odjezd ulicí Holušická.

Bilance parkování v garážích:

82 stání ………………. byty

20 stání ………………. nebytové prostory

102 stání celkem + 8 stání – návštěvnická, na terénu

Pěší tahy jsou v území řešeny od stanice metra, od nákupního střediska Chodov k ulici U Kunratického lesa ke stávajícímu přechodu a na pozemku ke vchodům do bytových sekcí i nebytových prostor. Jsou propojeny s ulicí Holušická.

Návrh koncepce stavebně konstrukčního řešení

Stěnový systém z monolitického betonu v patrech, v přízemí a podpovrchových patrech systém sloupový, se ztužujícími jádry stěn schodišť. Deska podlah železobetonová, s kročejovou izolací, nenosné svislé konstrukce pórobeton, zděné konstrukce fasád s izolačními vlastnostmi s výplní otvorů izolačními dvojskly. Lodžie směrem k hlukové zátěži ulice U Kunratického lesa celoskleněné, s otvíratelným posuvným pruhem. Na západní straně systém balkónů, lodžií.

V návrhu byla zohledněna následující kritéria:

Větší byty jsou v horních podlažích

- Sklepní kóje v jinak nevyužitelných prostorách domu

- Žádné mezonetové byty nejsou v návrhu

- Řešení problému hluku z dopravy

Prosklené lodžie s pohyblivým skleněným panelem zajišťují (jednoduché zasklení směrem ke komunikaci na východní, JV orientaci fasády objektu) – v kombinaci s okny s dvojitým zasklením (francouzská okna s dvojsklem)

- Okenní otvory – letní stabilita bez žaluzií, francouzská okna s dvojsklem

- Navržení balkónů, lodžií, případně teras a sklepních kójí

- Garážová stání (s důrazem na ekonomii výstavby)

- Rozmanitost v dispozičních řešeních – je prezentována

- Základní vybavenosti bytů (šatní skříně v předsíni, kuchyňské linky, zařizovací předměty ZT, topné žebříky a pračky v koupelnách / komorách) – jsou vyznačeny

Návrh klade důraz zejména na:

- kvalitu architektury

- řešení ochrany proti hluku

- funkčnost a ekonomiku návrhu z hlediska dispozic a dodržení poměrů ploch

- dispoziční řešení – jak vlastních bytů, tak i společných částí domu, minimalizace jalových ploch

- respektování okolní zástavby

- využití pravidelných tvarů

- řešení zeleně

- dopravu v klidu

- řešení fasád

- řešení společných komunikací v domech