obytný soubor Cibulka

Praha 5, Košíře, dokumentace pro územní rozhodnutí

Předmětné území je vymezeno na severu průmyslovým objektem Meopty, na západě a jihu přírodním parkem Košíře – Motol a přírodní památkou Vidoule, na východě obytným souborem. Jižní část území leží v ochranném pásmu zvláště chráněného území přírodního parku Košíře-Motol, přírodní památky Vidoule.

Pozemek se nachází v blízkosti přírodního parku, na místě průmyslového komplexu, který vznikal ve dvou etapách: kolem roku 1960 objekt Meopty (který projektem svoji momentální funkci nemění) a kolem roku 1970. Tehdy na předmětném pozemku vznikla velká budova skladu, administrativní budova a na úpatí svahu přírodního parku několik menších objektů. Projekt zamýšlí budovu skladu a administrativy demolovat a na jejich místě postavit komplex jedenácti obytných budov. Objekty na úpatí přírodního parku budou též demolovány a přírodní park rehabilitován. Dojde tak ke zhodnocení atraktivního území v blízkosti lesa.

Urbanistické řešení

Projekt vzniká na místě stávající skladové haly a administrativní budovy, které budou zbourány, čímž dojde k vyloučení kamionové dopravy v území, kde v posledních letech začínají převládat objekty s obytnou funkcí namísto funkce průmyslové, která zde, v těsném sousedství s vilovou čtvrtí na sever od ulice Naskové, převládala doposud. Část ploch s průmyslovou a administrativní funkcí ovšem zůstává – areál Tellus a TTC, stávající provoz v budově bývalé Meopty.

Příjezd k pozemku je z ulice Naskové ulicí mezi Meoptou a východními obytnými budovami. Zde je umístěno několik parkovacích míst na terénu. Komunikace pokračuje kolem recepce v přízemí domu číslo 11 rampou do suterénu budovy, kde jsou umístěna všechna parkovací stání pro obyvatele komplexu a jejich návštěvníky.

Navrhované objekty by měly tvořit jakýsi přechod mezi průmyslovou budovou Meopty na severu a přírodním parkem na jihu: veškeré střechy budou ploché, pojednané jako střešní zahrady. Mezi objekty a hranicí lesního pozemku je zachován odstup 50 m. Toto zelené území bude rehabilitováno od stávajících průmyslových objektů, v rámci terénních úprav bude znovu doplněn svah, který výstavba z doby kolem roku 1970 zasáhla.

Vznikne zde též cyklostezka, která spojí stávající obytné budovy na východ od pozemku a navrhované objekty se stávající lesní pěšinou jižně od pozemku, která je deklarována jako doporučená cyklotrasa. U recepce v přízemí domu číslo 11 budou umístěny stojany pro zaparkování jízdních kol. Nové objekty jsou navrženy tak, aby nebyly zdrojem zastínění okolních budov, kde tak nebude narušena míra osvětlení.

Architektonické návrh obytného souboru

Navržené objekty tvoří jistou paralelu ke stávajícímu objektu Meopty; Meopta je tvořena dlouhým kvádrem, který je ovšem neprostupnou hmotou. Jedenáct nových objektů je řazeno též do dlouhé linie, ta je však zvlněna a prolomena v nepravidelných intervalech v několika místech otvory na výšku dvou až tří pater. Fasády budou maximálně transparentní, s prosklenými zimními zahradami a solárii a s občasnými akcenty barevných skel zábradlí balkónů. Dalším prvkem na fasádách budou posuvné stěny z drátěných pletiv s funkcí stínění. Polovina objektů má 5 nadzemních podlaží, 2 objekty mají ustoupené 6. nadzemní podlaží, 3 objekty mají 6 nadzemních podlaží a 1 ustoupené. Nejvyšší objekty nepřesahují svou výškou budovu Meopty.

Střechy všech objektů budou zelené, řešené jako střešní zahrady. Mezi Meoptou a návrhem vzniká prostranství s parkovými úpravami. Je zde okrasná vodní plocha a systém pěších komunikací. Prostranství je pojednáno stromy a keři – viz projekt zeleně. Odsud, ze severu, se vstupuje do všech jedenácti objektů. Na jižní straně se naopak objevují privátní předzahrádky bytů v přízemí situované do přírodního parku.

Výtvarné řešení návrhu

Hmoty objektů jsou pojednány zasouváním a vysouváním čel jednotlivých místností. Někde tak vznikají solária – hmoty prosklené ze tří stran, někde zděná hmota s velkým oknem, někde terasy. Občas se objevují balkonky se zábradlím z barevného bezpečnostního skla. Jako kinetický prvek jsou uvažovány posuvné zastiňující stěny z drátěných pletiv. Na několika místech se objevují v různých výškových úrovních „díry“ přes dvě nebo tři podlaží, které umožňují průhledy do lesa nebo naopak na Meoptu. Hlavním výtvarným prvkem je však zeleň, která se uplatňuje jak v parteru, tak na střechách, které se jsou na třech výškových úrovních.

Dispoziční řešení

Jednotlivé domy jsou seřazeny do vlny, což umožňuje rozličnou orientaci ke světovým stranám. To ovlivňuje dispoziční řešení jednotlivých bytů. Vyjma objektu číslo 1, který je začátkem vlny a je atypický (typ C) tím, že umožňuje u každého bytu orientaci do tří světových stran a krčku ve 2. a 3.patře, který spojuje objekt 1 a objekt 2, prezentují ostatní domy typ A nebo typ B. Typ A je pro převažující orientaci S-J, typ B pro orientaci Z-V. Nicméně princip vysouvání některých hmot je společný pro oba typy objektů a umožňuje osvětlení i z dalších světových stran. Ve všech objektech je zastoupena škála bytů od 2+kk (někde i 1+kk) po 6+kk. S výjimkou některých přízemních bytů s atraktivní orientací k lesu, které jsou větší, jsou většinou menší byty umístěny dole a směrem nahoru (zásluhou vysouvání a zasouvání hmot a slučování bytů) jsou umístěny byty větší. Horní byty mají své střešní zahrady. Někde je schodiště spojující interiér bytu se střešní zahradou, někde vede schodiště z venkovní terasy na střechu. V suterénu najdeme kromě parkovacích stání i sklípky, místnosti pro shromažďování odpadů a dvě stanoviště pro tříděný odpad.