soutěžní panel GRAND PRIX 2015

REKONSTRUKCE ŽIDOVSKÉ ŠKOLY V JIČÍNĚ

realizace

Historie

Zatímco jičínská barokní synagoga prošla v rámci programu Revitalizace židovských památek jen několika dílčími úpravami, to podstatné se v Jičíně odehrálo v bývalé židovské škole, stojící nedaleko synagogy uprostřed zdejší Židovské ulice. V minulých letech ji díky pochopení jičínské radnice získala Federace židovských obcí, která připravila projekt její obnovy a využití. Tato pozoruhodná pozdně empírová stavba byla zbudována jičínským architektem a stavitelem Josefem Opolzerem na místě starších domů po velkém požáru v roce 1840 jako výstavná dvouposchoďová budova s empirovým polokruhovým schodištěm, zdůrazněným mohutnými dórskými sloupy a litinovým zábradlím, s menším dvorním traktem a pavlačovým průčelím do dvora.

Cíle rekonstrukce

Stavbu tvoří hlavní objekt s uličním průčelím a průčelím do dvora s pavlačí a na něj navazující dvorní objekt. Záměrem Federace židovských obcí od počátku bylo nejen tuto zajímavou památku zachránit a rekonstruovat, ale také zde zřídit prostory pro hlavní expozici i širší společenské aktivity (přednášky, výstavy apod.) a informační centrum, které by tvořilo i zázemí nedaleké synagogy. Součástí je i kavárna s posezením. Rekonstrukce byla realizována s Atelierem Soukup v rámci „Integrovaného operačního programu Evropská unie / Evropský fond pro regionální rozvoj / Šance pro váš rozvoj“, projekt Revitalizace židovských památek v České republice.

Rekonstrukce

Charakter rekonstrukce odpovídá využití objektu – výstavní prostory v přízemí a v patře, přednáškový sál a malá kavárna v zadním traktu v přízemí. Veškeré prostory domu jsou, pokud to bylo možné, uvedeny do historicky odpovídajícího stavu – historické dveře jsou repasovány, historické omítky (dle restaurátorského nálezu) restaurovány. V rámci rekonstrukce došlo k bourání pouze v minimálním rozsahu, pouze nevhodné příčkování z minulých dob. K veškerým vertikálním instalacím je využito stávajících komínových průduchů, nerušících dispoziční uspořádání. Velká pozornost byla věnována rekonstrukci unikátního empirového schodiště se zábradlím a restaurování historických výmaleb ve výstavní části.

Stálá expozice Židovští spisovatelé v českých zemích

je věnována židovské literatuře 19. a 20. století v českých zemích, hlavním osobnostem a jednotlivým žánrům v německém i českém jazyce. Cílem je dokumentovat, že duchovní klima v českých zemích vzešlo ze vzájemného působení a střetávání tří kultur: české, německé a židovské, i to, jak tuto pro literaturu mimořádně přínosnou atmosféru zničila katastrofa let 1933-1946 a totalitní režim po roce 1948. Výstava chce v krátkosti zaznamenat, co navzdory všemu v oblasti literatury přetrvalo: připomenuto je zhruba dvě stě německy a česky píšících spisovatelů, novinářů, dramatiků a kritiků. Zvláštní pozornost je věnována osobnosti a dílu nejslavnějšího jičínského rodáka Karla Krause, jehož otec byl předsedou zdejší židovské obce. Hlavním autorem koncepce a podoby výstavy je historik a novinář Tomáš Pěkný, dále spolupracovali Barbara Köpplová, spisovatel Viktor Šlajchrt a další.

Židovská 100

Po náročné rekonstrukci se 17. Června 2014 v 18.00 hod. slavnostně otevírá návštěvníkům dům v ulici Židovské č.p.100 v Jičíně. Budova, zvaná též „židovská škola“, podle své bývalé funkce, byla postavena v roce 1842. Pozemek dvou domů shořelých při požáru roku 1840 zakoupil pan Salomon Fried s manželkou Josefou. Stavbu provedl jičínský architekt a stavitel Josef Opolzer. Třípatrový dům je jedním z nejhonosnějších historických jičínských domů, s centrálním schodištěm kolem ozdobného sloupu v antickém stylu a se zajímavým secesním zábradlím (dnes v kopii). V 70. letech 19, století dům od Frieda koupila Izraelitská náboženská obec v Jičíně a až do 90. let zde zřídila školu, zimní modlitebnu a byt rabína. Školu pro její vysokou úroveň výuky v německém jazyce navštěvovaly jak židovské, tak křesťanské děti. Po protiněmeckých bouřích, které vypukly i v Jičíně roku 1897 po zrušení Badeniho jazykových nařízení usilujících o zrovnoprávnění českého a německého jazyka ve styku občanů s úřady, byla škola z opatrnosti obcí zavřena. V domě byly postupně zřízeny byty. Ve 30. Letech obec z finančních důvodů budovu prodala městu Jičín. V roce 2006 byla budova prodána zpět Federaci židovských obcí v ČR. Té se podařilo zařadit ji do projektu Revitalizace židovských památek v ČR, v rámci Integrovaného operačního programu financovaného Evropskou unií. Vedle stavebních prací bylo provedeno i restaurování vnitřní dekorativní výmalby pěti místností. S odkazem na Jičín jako rodiště významného spisovatele, novináře a dramatika Karla Krause bude v budově umístěna stálá expozice „Židovští spisovatelé, dramatici a kritici konce 19. a první poloviny 20. století“.

Jičínské noviny (Průvodce městem a okolím), Turistická sezóna 2014, s. 2 – rubrika „Kulturní a společenské akce“.