KOSTOĽ SV. JURAJA POD TRIBEČOM

vyzvaná architektonická soutěž

Ideové řešení návrhu

Transparentní princip oddělení skleněnou stěnou je uplatněn v exteriéru i interiéru kostela. V exteriéru výtvarný návrh alteruje vždy novodobé nástavby a přístavby s cílem: nechat vyniknout historickou část kostela. V interiéru se úpravy týkají alterování nepůvodního stropu, nové nášlapné vrstvy podlahy lodi a citlivého nasvětlení tak, aby unikátní středověký cyklus nástěnných maleb vynikl jako nejdůležitější artefakt významného památkově chráněného liturgického prostoru.

Popis a zdůvodnění zvoleného přístupu k národní kulturní památce

Návrh je spojením výsledků všech průzkumů, rozborů a expertíz z publikace Monumentorum Tutela spolu s požadavky památkové péče Krajského pamiatkového úradu v Nitre a Ministerstva kultury Slovenské republiky v jeden výtvarný návrh. Přísně zachovává historickou podstatu exteriéru lodi a věže kostela národní kulturní památky. Alteruje přístavbu žobračne z 60. let tak, aby vlastní korpus kostela a věže ze starších stavebních etap vynikl jako vizuálně samostatný celek – odděluje transparentním soudobým materiálem – sklem – tak, aby i zvenčí i z pohledu zevnitř byl vždy vnímán jako dominantní středověká část kostela.

Stručný popis a zdůvodnění architektonického řešení exteriéru a interiéru Kostela sv. Juraja, popis barevnosti, materiálů, technických, resp. konstrukčních řešení

Exteriér kostela

Na historické části kostela budou zachovány úpravy omítek a oken po obnově v letech 2000-2001, nebo dle pokynů Památkové péče.

Fasáda věže a štítových stěn

Fasády věže jsou obnoveny přiznáním románského výrazu.

Přístavba z 20. století

Novověká západní přístavba z 60. let je alternována.

- Nový krov s proporcemi a spádem střechy paralelní s historickou částí kostela. Krov je zateplen.

- Mezi historický korpus a novotvar přístavby je vložena skleněná stěna – pásy čirého izolačního dvojskla, po celém průběhu stěny a střechy. Tato skleněná dvojstěna je na sever pevná, směrem k jihu má úpravu s pohyblivým posuvným panelem k zachování tepelné integrity pláště přístavby. Detail je možno realizovat v rámci přizdění obvodových stěn, jako součást tepelné izolace prostoru přístavby.

- V západní stěně je vytvořen nový vestibul s dvojitými dveřmi z bezpečnostního čirého skla.

- Motiv kříže je redukován v proporcích – vložené je zdvojené sklo. V západním slunci může spolupůsobit v atmosféře kostela.

Interiér kostela

Strop nad původním předrománským kostelem je restaurován, s novou instalací věčného světla. Návrh podhledové části stropu a prvků osvětlení pro liturgické a provozní účely a pro krátkodobé osvětlení nástěnných maleb Nad lodí barokní historické části kostela je falešný trámový strop sejmut, novotvar železobetonového stropu perforován v intencích návrhu řešení stabilizace mikroklimatu, umožňující odvětrání lodě. Pod ním je na ocelových táhlech podvěšen skleněný strop, osazený z dílů 165 x 70 cm s ponechanými štěrbinami cca 0,5 cm,eliminující vizuální účinek perforace stropu nad ním. Je instalován ve výšce tak, aby bylo možno vnímat historické parametry a výškové prostorové vztahy architektonických a výtvarných prvků výzdoby nástěnných maleb. Spodní líc skleněných desek je s pískovanou úpravou, je tedy neprůhledný, ale průsvitný. Z prostoru nad ním je nasvětlen, slouží i k celkovému rovnoměrnému rozprostření intenzity světla. Jsou v něm též ve strategických vzdálenostech od zdi svěšeny na lankách LED diody k osvětlení a akcentování historických výmaleb. Barevnost ve výrazu s nasvětlením je bílá, působí, jakoby se ve vzduchu vznášel.

Strop nad novotvarem přístavby z 60. let 20. století je nový v rámci úpravy proporcí přístavby – žobráčne. Nový tvar prostoru krovu je zateplen, v pevné části stropu je perforován, k zajištění proudění vzduchu do věže. V místě prosklené části izolačním sklem je strop z čirého skla (odrážející přístavbu od historické lodi). Má dvě polohy – otvíratelnou v případě bohoslužby, kdy je možné cele vnímat proporce historické stavby. Motorickou funkci zajišťují kolejničky instalované od pevné části stropu. Ve stejné proporci jako v historické části kostela je podvěšen na táhlech skleněný pískovaný strop, nasvětlený shora ve stejném principu. Barevnost pevného stropu nad pískovaným skleněným podvěšeným podhledem (slouží zároveň k osvětlení prostoru) je tmavomodrá, stěny bílé.

Materiál a způsob kladení nášlapné vrstvy ve všech částech kostela

Úpravy podlah jsou detailovány k temperování kostela, úroveň je sjednocena na 261,00 m.n.m. Nášlapná vrstva kamenné dlažby 4,5 – 5,5 cm je navržena v alternativách k posouzení Komise Ministerstva kultury Slovenské republiky. Původní dlažba kostela byla z lomového kamene, zalitého a zarovnaného vápennou maltou. Je zde navržena moderní interpretace desky lomového kamene řezané do tloušťky 4-5 cm jako varianta. Alternativou jsou řezané kamenné desky vkládané do flexibilního lepidla tl.5mm. Kámen je uvažován místní, viz náhrobní kameny ve středověkém pohřebišti. Detail podlahy při zdi má charakter kanálku odsazeného od zdi, ve kterém jsou vedeny veškeré rozvody technických instalací – elektřina k osvětlení a ozvučení kostela. Nášlapná vrstva je z pískovaného skla s možností podsvícení. Tím není narušena původní hmota památky. V emporové části je navržena dřevěná podlaha.

Materiál a návrh schodiště na chór (kůr)

Návrh je z masivního dřeva, statickou úlohu hraje plech, ohýbaný v požadovaném tvaru, na kterém je položen dřevěný masiv z obou stran.

Návrh a materiál zábradlí emporové části chóru

Materiál zábradlí je dřevěná pohledová dýha – barevnost světlé dřevo (olše/jelša). Vrchní madlo má stejnou úpravu jako lavice – na uložení modlitební knížky – světlé dřevo (olše/jelša.

Návrh a materiál křídel chóru

Materiál křídel chóru je dřevěná pohledová dýha – barevnost světlé dřevo (olše/jelša). Vrchní madlo má stejnou úpravu jako lavice – na uložení modlitební knížky – světlé dřevo (olše/jelša)

Stručný popis řešení mobiliáře, popis materiálů, barevnost, technické, resp. konstrukční řešení

Lavice s klekátkem – v historické části kostela materiál dřevo masiv 20 mm světlé (olše/jelša), jednoduchá konstrukce, klekátko integrováno do stojek dřevěného masivu – 25 mm. Vršek lavice upraven na odkladní prostor pro modlitební knížky.

Lavice bez klekátek – na kůru – stejný design, materiál.

Židle – v novodobé přístavbě. Dřevěná konstrukce s lisovanou dýhou – barva světlá (olše). Návrh umožňuje židle stohovatelné.

Nová menza barokního oltáře - Masiv dřevo oboustranné, lepené na ocelový plech (drážka v čele), barevnost – světlé dřevo – lípa.

Liturgické hledisko

Hlavní vstup do kostela sv. Juraja bude přes prosklené zádveří ze západu, při procesí a mimořádných příležitostech bude sloužit též historický jižní vstup.

V prostoru presbyteria je navržen nový oltář se svatostánkem. Svatá mše se bude sloužit čelem k lidem.

Renesanční kazatelna bude sloužit původnímu účelu – hlásat slovo Boží.

Předrománská loď z 11. století s nástěnnými malbami představuje z hlediska liturgických úkonů těžiště interiéru. Před kazatelnou jsou stoličky pro ministranty. Pro vykonávání liturgie – svatého přijímání a svatby je průběžná ulička celým kostelem až k hlavnímu vstupu.

Při liturgii se využívají barokní varhany na jižním křídle kůru, který je využíván věřícími i po dobu bohoslužeb.

V prostoru pod novými schody na kůr může být instalována presentace o historii kostela sv. Juraja

Návrh řešení interiéru přístavby z 20. století

Součástí liturgického prostoru kostela je alterovaná novodobá přístavba. Do prostoru je umístěn barokní oltář v boční pozici. Je zde vytvořen prostor pro přípravu liturgických úkonů. Součástí mobiliáře jsou stohovatelné židle. V návrhu je možnost jednoduchým přeskupením mobiliáře – stohovatelných židlí – vytvořit několik variací bohoslužeb:

- bohoslužba jako v samostatné kapli, čelem k bočnímu baroknímu oltáři,

- možnost posezení s věřícími v kruhu.

V prostoru kaple budou umístěny cenné předměty inventáře kostela – obraz sv. Juraja z 19. století, plastika sv. Urbana ze 17. století, plastika Sedmibolestnej Panny Marie ze 17. století.