ŘÍMSKOKATOLICKÝ KOSTEL A FARNÍ BUDOVA,LUHAČOVICE

s akad.arch. Michalem Brixem

realizace, 1996

Urbanistické vazby

Základní půdorysný tvar mandorly,na kterém je koncipován areál chrámu, předprostoru a farního úřadu zapadá organicky mezi dva oblouky ,kterými je vymezen prostor pro umístění kostela, tedy oblouk ulice Pod kamennou a ohyb řeky Šťavnice. K oběma vrcholům takto vymezeného prostoru vede pěší a silniční most z protějšího břehu a není v budoucnosti vyloučena možnost překrytí Šťavnice v návaznosti na prostor před chrámem. Chrám je čelem orientován směrem k lázeňskému údolí,které tak ukončuje a vytváří novou dominantu lázeňské části.

Věž je orientována svým břitem směrem k náměstí s radnicí a vytváří novou průhledovou dominantu ve směru od radnice.

Přízemní objekt osvětového střediska a fary vytváří drobné měřítko ve vztahu k vilové části podél ulice Pod kamennou a uzavírá prostor před chrámem ambitem.

Liturgické hledisko

Trojúhelníkový tvar lodě navozuje myšlenku Svaté rodiny. Celkové uspořádání chrámu s prostranstvím před chrámem je ve tvaru mandorly. Trámová tesařská konstrukce krovu lodi navozuje tradiční svatojosefskou symboliku. Vlastní loď je rozdělena na část pro 370 sedících věřících - 14 řad lavic s klekátky rozdělených uličkami.

Kamenný oltář, ambon a kříž v prostoru presbytáře je umístěn do ideálního optického centra kostela.V boční poloze od hlavního oltáře je situován mariánský obraz. Prostor před ním je řešen tak, aby umožnil májové pobožnosti a za ním je po straně umístěn sbor. Sakristie je umístěna na protější straně a při slavnostních bohoslužbách umožňuje nástup středem chrámové lodi ke kněžišti. Svatostánek s věčným světlem je společný kapli i hlavní chrámové lodi.Prostor kaple je využitelný jako součást hlavní lodi nebo pro bohoslužbu s malou účastí věřících.

V kapli je též umístěn prostor pro matky s dětmi, které se mohou účastnit dění v lodi a na kněžišti (prosklený průhled s akustickou regulací.)

Soulad architektonického výrazu a poslání

Základní dvě použité technologie, t.j. zdění a tesařské konstrukce jsou stejné technologie, které používal při svých realizacích architekt Dušan Jurkovič. Dřevěná konstrukce je kombinována s ocelovou konstrukcí. Použité technologie umožnily využití součinnosti farníků při výstavbě kostela. Pás oken umístěný těsně pod konstrukcí krovu rovnoměrně osvětluje chrámovou loď a architektonicky opět navazuje na tradici staveb Dušana Jurkoviče.

Provozně dispoziční uspořádání

Většina funkcí v budově je umístěna v přízemí. Kostel je vybaven sociálním zařízením společným i pro osvětové středisko. Fara je dispozičně rozvinuta podél zadní stěny kostela jako dvoutrakt.

Hlavní nástup pěších je uličkou od radnice a podél Šťavnice od lázeňského centra , pro motorizované návštěvníky (svatby,pohřby, invalidé) je druhý vstup z ulice U nádraží.Oba vstupy jsou bezbariérové. Hospodářský vstup pro faru je z ulice Pod kamennou. Vstup do farní budovy pro veřejnost je z ulice U nádraží a do osvětového střediska z předprostoru před chrámem.