Západočeská galerie

Plzeň, architektonický návrh - soutěž

A. ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Prostorové principy a umístění programu Západočeské galerie ve 4 nadzemních podlažích jako muzeum 21. století jsou shrnuty a naplněny v následujícím desateru:

1. Umístění a osvětlení stálé expozice / rozmístění odpočivných ploch

1. Umístění a osvětlení stálé expozice / rozmístění odpočivných ploch

Výstavní plochy stálé expozice (1510 m2 čisté plochy) jsou umístěny v nejvyšším 3. patře budovy. Tvoří jednu souvislou plochu – výstavní okruh prohlídky. Stropem se světlíky je přiváděno nepřímé přirozené světlo, v detailu podvěšení takto vytvořeného difuzního světla je zakomponován též závěsný systém - výstavní variabilní fundus s aretací na podlaze. Tento prostorový detail též integruje klimatechnická zařízení k stabilizování a kontrole klimatu ve stálé expozici, umělé a akcentové osvětlení uměleckých děl.

Půdorys galerie je koncipován jak exteriérovými stěnami, tak variabilním fundusem k vytvoření maximálních ploch rovných stěn k vystavování. Ve strategických polohách jsou umístěny 3 odpočivné plochy s jakoby orámovanými výhledy výškového horizontu, poskytující zajímavé průhledy do okolí:

- věž katedrály sv. Bartoloměje a střešní krajiny historického jádra (směrem severozápadním),

- okolí Parkánu a Černé věže (směrem severním),

- do zeleně okružních sadů směrem k hotelu Continental.

Mimo odpočivné funkce v návrhu stálé expozice může být v těchto prostorech s přirozeným světlem umístěna třírozměrná umělecká díla jako akcent, zároveň slouží jako dostatečné odpočinkové plochy.

V tomto výstavním prostoru je umožněna vysoká flexibilita řešení prostoru s kombinací přirozeného a umělého světla, nastavením poloh závěsných stěn fundusu lze vytvořit adekvátní prostředí jednotlivých celků i jednotlivých prostorových děl, které je možno obměňovat.

Světlá výška této stálé expozice je 5 m.

V tomto prostoru jsou zajištěny klimatické podmínky s nároky současných evropských protokolů na teplotu 15 °C.

2. Umístění výstavního prostoru dočasných výstav / odpočivná plocha

Výstavní prostory s výměnnými výstavami (600 m2) jsou umístěny ve 2. patře budovy. Do tohoto prostoru je přivedeno denní světlo okny s výhledy na věž sv. Bartoloměje a okolí Parkánu s Černou věží – jako odpočivné plochy.

Souvislý výstavní prostor s kombinací přirozeného světla s umělým umožňuje různé typy instalace dočasných výstav, při (částečném) zatemnění oken odpočivných ploch i současné formy výtvarných prací.

V návrhu je předložen systém mobilního fundusu, umožňující jakousi sestavu – s neomezenou flexibilitou.

Světlá výška výstavních prostor dočasných výstav je 5 m.

Jsou zde zajištěny klimatické podmínky s nároky evropských protokolů na výpůjčku výstavy (15 °C).

3. Cirkulace návštěvníků ZČG / uměleckých předmětů / zaměstnanců

Cirkulace návštěvníků

Ze vstupní haly se samostatným vstupem návštěvník vyjede proskleným výtahem prostorným atriem do stálé expozice. Po prohlídce po rampě vstupuje k prostoru výměnné výstavy o patro níž a dále k dalším funkcím – knihovně a pak zpátky do vstupní haly. Tutéž trasu může absolvovat alternativně po prostorovém schodišti po celé výšce budovy.

Rampy rámují prostor atria a slouží k cirkulaci návštěvníků jako alternativní cesta k výtahu a schodišti, jakož i pro pohyb vozíčkářů.

Další funkce slouží veřejnosti – knihovna se studovnou pro veřejnost, učebna a víceúčelový sál jsou situovány nad veřejným prostorem v přízemí – přístupy přes foyer v 1. Nadzemním podlaží výtahem, schodištěm, či po rampě.

Cirkulace uměleckých předmětů

Vstupem pro kamiony přes tranzitní depozitář (s balírnou a prostorem pro infikované předměty) se přijímané výstavy dopraví velkokapacitním výtahem (s úhlopříčkou kabiny 3,5 m) do určených podlaží – depozitářů, či do výstavních prostor.

Cirkulace pracovníků a zaměstnanců

Přes samostatný vstup v jihovýchodní části budovy chodbou k výtahům a schodištěm k jednotlivým pracovištím. Tato část je oddělena od veřejných funkcí budovy.

4. Parter se vstupní halou jako veřejný prostor / hlavní vstup

Parter je pojat jako veřejný prostor – hala – přístupný veřejnosti s kavárnou, muzeum shopem a dalšími funkcemi pro veřejnost. Prosklený světlý prostor je přístupný přes krytý předporostor s konzervovanými archeologickými nálezy kostela sv. Máří Magdaleny. Uvnitř vstupní haly se otvírá prostor atria, sloužící k cirkulaci návštěvníků s pohledovými rampami, prosklenými panoramatickými výtahy a proskleným schodištěm. Je zde vizuální propojení s 1. patrem, které slouží veřejnosti – přes prosklený foyer přístupný polyfunkční sál, učebny či studovna knihovny.

Parter a tato veřejná část v patře má charakter otevřenosti a vstřícnosti vůči veřejnosti

Přízemí: vstupní prostory, prodejna vstupenek, muzejní obchod, kavárna / restaurace se zadní místností, malá hrací místnost pro děti, šatna, hygienické zařízení, místnost pro úklid, dispečink ostrahy.

5. Prezentace archeologických nálezů špitálního kostela sv. Máří Magdaleny v parteru

Předpokládané nálezy archeologicky cenných zdí a základů začínají v 1 metru pod povrchem. Po odborném očištění archeology bude možno určit způsob prezentace. V návrhu je počítáno s překrytím pochozími skleněnými deskami s nasvícením, které umocní vysoký dvoupodlažní řád prostoru před hlavním vstupem.

6. Depozitář a obslužné prostory pro expozice a výstavy

Depozitář – celkem 600 m2 (kresba, grafika, fotografie, arch. dokumentace 80 m2, malba 400 m2, plastika, arch. modely 100 m2).

Na 2. patře je umístěn depozitář (centrální) pro obrazový materiál – grafika, malba se závěsným systémem jako způsob ukládání.

Světlá výška depozitáře je 5 m, je zde předpokládaná samostatná kontrola klimatických podmínek (15 °C).

Související prostory s centrálním depozitářem jsou umístěny v návaznosti:

Pracoviště depozitárníka, restaurátorské a konzervátorské pracoviště, tranzitní depozitář pro přijímané výstavy, centrální evidence sbírek – kancelář (souvisí se studovnou), studovna.

Na prvním patře je umístěn depozitář pro vícerozměrné umělecké předměty a architektonické modely.

Obslužné prostory pro expozice výstavy jsou umístěny v zázemí přízemí.

Tranzitní depozitář, hygienické zázemí pro manipulační četu (toalety vč. sprchy, kuchyňka), balírna skladovací prostor, nákladní výtah, hygienická zařízení pro návštěvníky, zázemí pro kustody, šatna, hygienické zařízení vč. sprchy, kuchyňka).

7. Podpůrné veřejné funkce - styk s veřejností

Knihovna, výtvarný ateliér (80 m2 na jednu třídu), učebna, auditorium–polyfunkční sál pro 200 lidí jsou umístěny v 1. patře a přes foyer napojeny na veřejný prostor vstupní haly v přízemí.

8. Zázemí pracovníků a zaměstnanců

Prostory se všemi funkcemi udržujícími chod galerie jsou umístěny na 1. patře a v mezaninu (vložen do vysokého podlaží polyfunkčního sálu).

Kancelář ředitele, sekretariát s kuchyňkou, technická místnost, fotodílna, server, správce sítě, dílna správy budov a další.

Tyto místnosti mají výšku 2,70 m.

9. Přeprava sbírkových předmětů / principy fy Kunsttrans, vstup pro příjezd kamionu / rampy

V prostoru rampy s vlastním vstupem – vjezdem pro kamion je též manipulační prostor pro přemístění uměleckých děl do tranzitního depozitáře, posléze do nákladního výtahu s dostatečnou kapacitou a nosností pro přepravu exponátů. Vlastní prostor nákladové rampy splňuje následující parametry:

- Vozidlo zajíždí na nakládku, vykládku celé dovnitř budovy a za ním se uzavřou vrata.

- Délka doku pro vozidlo umožňuje sklopení plošiny (výška/délka plošiny až 220 cm).

- Šířka doku vozidla umožňuje použití zpětných zrcátek v nesklopené poloze a možnost personálu procházet kolem stojícího vozidla.

- Výška doku pro vozidlo a také vjezdu do doku umožňuje zajetí vozidel o výši až 400 cm.

- Důležitá je rovinatost vjezdu do doku, protože světlá výška podvozku vozidel se stále snižuje a jsou užívána menší kola, aby se maximalizovala výška ložného prostoru.

- Nakládka, vykládka vozidla probíhá zadem vozidla.

- Pro nakládku a vykládku je rampa se stavitelnou výškou , protože ne všechna vozidla sbírkové předměty převážející jsou vybavena zvedací plošinou.

- Ložná plocha vozidel stavěných pro přepravu uměleckých děl je klimatizována, ale ne ke všem přepravám jsou používány klimatizované obaly. Některá díla jsou v některých případech přepravována bez obalu, např. na europaletě nebo jen v měkkém obalu (bubliny, folie).

- Pro přepravu jsou zpravidla užívána vozidla těchto hmotnostních kategorií: 3,5 t; 7,5 t, 12 t, 18 t. Výjimečně je k přepravě používána vozová souprava skládající se z vozidla a přívěsu, zpravidla jde o vozidla s pevnou skříňovou nástavbou.

- V parkovacím doku bude rozvod elektro, aby bylo možno klimatizační agregát vozidla např. na noční parkování přepojit z motorového provozu na naftu na provoz na elektřinu (eliminace zplodin).

- Pro galerii je účelný jeden nakládací dok a je účelné ho dimenzovat pro velké vozidlo bez přívěsu.

Návrh zájezdu k rampě je na největší z vozidel, má tyto vnější rozměry: výška 399 cm, délka 970 cm, šířka bez zrcátek 255 cm, tovární značky vozidel: MAN a MB, výška/délka zvedací plošiny: 200 cm.

10. Dopravní situace / parkování / zásobování

Pozemek ZČG v prostoru U zvonu je vymezen komunikacemi s vedením tramvajových linek, využívaných příležitostně jako točka. Příjezd kamionů zásobování je v jihovýchodní části pozemku. Kamion do prostoru rampy nacouvá. Vjezdová rampa vede do dvou suterénů s parkováním pro 80 automobilů. Tento počet byl stanoven výpočtem - 50 vozidel návštěvníci, 10 zaměstnanci, zbytek jako náhrada za parkování v okolí. V návrhu je rezerva ve 3. Podzemním podlaží, konečný počet stání bude stanoven po jednání s Odborem dopravy v územním řízení. Pro obyvatele Plzně je objekt snadno dostupný tramvají a pěším propojením ulice Pražská,Dřevěná, U zvonu a Zbrojnická. Rozsah podzemních podlaží s parkováním a objekty TZB nepřekročí hranice pozemku.

B. POPIS A PRINCIPY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Řešený prostor je mimo městskou památkovou rezervaci (MPR), má však na ní vazbu. Z toho vyplývá dodržení výšky nové budovy, která má hlavní římsu na kótě 328 m.n.m., tedy 21 m výšky. Výškově je budova ZČG členěna do hmot 4 pater. Pozemek prostoru U zvonu je vymezen v centru tramvajové točky. Vzhledem ke vztahu k okolí je zvolen výraz solitéru, zasazeného do rámce parkové zeleně Šafaříkových a Křižíkových sadů i zeleně při ulici Pražská. Má výraz instituce, která je otevřená a vstřícná k veřejnosti, kde transparentním principem proskleného parteru a 1. patra navozuje komunikativnost kulturní budovy s veřejností. Na vstupní prostory haly navazuje v interiéru atriová hala přes všechny čtyři patra, vnášející horní světlo do tohoto cirkulačního prostoru a tím vstřícnost otevřeného veřejného prostoru umocňuje. V horních patrech, kde jsou výstavní prostory galerií komunikuje prosklenými prostory odpočivných ploch s okolím. Ty jsou strategicky orientovány na významné body plzeňské veduty – katedrálu sv. Bartoloměje, či na partie při Parkánu a do okružních sadů. Půdorysně je budova ZČG lichoběžník se zakulacenými rohy, opisujícími volně půdorys pozemku. Prosklené plochy odpočivných ploch připomínají hmotu budovy U zvonu.

Nad hlavním vstupem jsou dvě horní patra galerií vykonzolována, tím tvoří krytý nástup do vstupní haly. V tomto nástupním pěším prostoru jsou prezentovány pod pochozím sklem archeologické nálezy kostela sv. Máří Magdaleny. Veřejně přístupný prostor kavárny může v letních měsících expandovat do tohoto prostoru a směrem západním na terasu směrem ke Křižíkovým sadům, potvrzující vstřícnost kulturní polyfunkční instituce a komunikace s veřejností.

Estetický účin exteriéru budovy

Fasáda je navržena z materiálu Corian du Pont, který má všechny kvality pro vnější použití. Je hladký, neporézní, odolný vůči větru, graffiti a UV záření. Jeho barevný projev je stejný jak na povrchu fasád, tak na hranách mezi spoji. Při formátech 6 x 3m je konstrukce relativně tenká (na nosných mřížích) a nabízí výhody snadné údržby a možnost opravy přímo na místě. Za tímto fasádním povrchem (skin) je vykonzolování prostoru nad hlavním vchodem. Všechny transparentní plochy jsou z izolovaného dvojskla.

západočeská galerie