výstavba zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C.

USA, architektonický návrh

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Návrh využívá stávající terénní specifiku pozemku, kdy je rovinná část obkroužena ze západu a jihu svahem – hlavní budova návrhu tedy tento kruh uzavírá na severozápadě a objekt s byty na severovýchodě – vzniká tak privátní prostor zahrady s přímou návazností na reprezentační prostory i na stávající rezidenci, respektive cestu vedoucí od ní. Tím vznikne venkovní prostor, který svými proporcemi, polohou, osluněním přímo vybízí k reprezentačním a společenským akcím ZÚ.

Pro návrh je charakteristické organické začlenění do krajiny – konzulární oddělení, které tvoří samostatný objekt, je vsazeno do svahu, má tedy navrženu střechu se zelení. Částečně novou terénní vlnu tvoří vjezd do garáží, který je též v zeleném svahu. Motiv zelené střechy se opakuje i na terase u ustupujícího podlaží.

Objekty jsou umístěny tak, aby bylo možno zachovat v maximální míře stromové porosty. Je též zachována návaznost na stávající cestičku se schůdky vedoucí od rezidence.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Záměrem je především co možná nejorganičtější včlenění objektů do terénu pozemku a zároveň dodržení bezpečnostních zásad nutných pro bezpečné fungování tohoto typu provozu.

Konzulární oddělení je tak částečně zakopáno do přilehlého svahu, jeho provoz je oddělen na prostory pouze pro personál a prostory, které jsou určeny pro veřejnost. Veřejnost přichází k objektu zvláštním vstupem přímo z ulice kolem strážního domku. Vedle strážního domku z druhé strany je hlavní vjezd na pozemek, který je určen pro personál a oficiální návštěvy, a na který navazuje dopravní infrastruktura na pozemku – viz výše. Personál konzulárního oddělení vstupuje do objektu konzulárního oddělení z prostoru před hlavním vchodem, pod skleněnou markýzou, která spojuje tento objekt s hlavní budovou a zastřešuje zároveň průchod mezi oběma objekty do privátní zahrady za hlavní budovou. Na tuto cestu navazuje též stávající cestička se schody vedoucí od rezidence.

Hlavní budova je posazena na dřevěné plato, které tvoří zároveň terasu směrem do privátní zahrady, která je ohraničena na straně severozápadní touto budovou, na straně severovýchodní bytovým objektem a z jihu a západu zalesněným svahem. Centrem dispozice hlavní budovy jsou reprezentační prostory (jídelna, salonek, společenský sál), které navazují na vstupní prostory s hlavním schodištěm. Reprezentační prostory mají obě strany plně prosklené – severozápadní, směrem k vjezdu, i jihovýchodní, směrem do privátní zahrady. Na straně k vjezdu (a tedy i k ulici) je tato skleněná část fasády částečně stíněna vytaženou opěrnou zdí mezi platem a vjezdem do garáží. Další stínění zajišťují dřevěné posuvné stěny. Na reprezentační prostory navazují prostory kuchyní.

V 1.patře jsou umístěna jednotlivá oddělení: obchodně ekonomický úsek, kulturní úsek, útvar přidělence obrany, oddělení informačních technologií, finančně hospodářský úsek a společné prostory personálu. Dispozice 1.patra je podélně rozdělena chodbou se skleněným světlíkem na 2 části. Tento světlík zajišťuje osvětlení jednotlivých kanceláří – příčka mezi chodbou a kancelářemi je skleněná. Tak je možno vyhnout se oknům do ulice. Světlík tvoří zároveň pochozí podlahu – chodbu ve 2. (ustoupeném patře). Zde je diplomatický úsek, a to v polovině dispozice blíže k privátní zahradě. Nad chodbou je tu opět skleněný světlík – princip obdobný jako v 1.patře. Polovina dispozice blíže k ulici je tvořena střešní zahradou, která odstiňuje kanceláře diplomatického úseku od ulice. Posledním objektem je bytový dům umístěný severovýchodně od hlavní budovy. Schodiště objektu je umístěno v prosklené hmotě na straně blíže k hlavní budově – z chodeb v 1. A

2.patře hlavní budovy vedou lávky na toto schodiště – možnost úniku. V bytovém objektu je v přízemí umístěn byt domovníka a ubytovna, v 1.patře 2 byty 3+1, ve 2.patře 1 byt 4+1.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Veškeré komunikace na pozemku jsou navrženy v prostoru mezi ulicí Spring of Freedom a navrhovanými objekty. Parkování na terénu, okruh sloužící pro předjezd vozidel k reprezentačním prostorám, i vjezd do garáží v suterénu je řešen zatravňovacími tvárnicemi.

V suterénu hned za vjezdem jsou umístěny nakládací prostory – 1 nakládací místo spojené s nakládací platformou a servisním prostorem, na který navazují skladové prostory. Dále navazují prostory s parkovacími stáními pro administrativní a bytovou část. Parkovací stání na pozemku, a to jak na terénu tak v garážích, jsou určena pro potřeby personálu a oficiálních návštěv.

Suterén se nachází pod bytovým objektem, pod částí hlavního objektu a částečně vedle bytového objektu. Střecha nad garážemi je pochozí a porostlá zelení – jako součást terénních úprav předpolí ZÚ.

Parkování pro veřejnost se nachází mimo pozemek v ulici Spring of Freedom a v souladu se soutěžními podmínkami jej tento návrh neřeší. Návrh plotu při ulici oddělující vnější provoz při ulici a vnitřní komunikaci na pozemku bude upřesněn v dalším kole.

Profilace terénu, kombinace zelených střech s maximálním využitím stávajících stromů na terénu, minimální kácení vegetace, jsou principem práce s okolím budovy. Příznivé klimatické poměry umožňují výsadbu a později údržbu zahradních úprav jak na terénu, tak na konstrukcích zelených střech.