Yosaria Plaza

SR, Bratislava, Ružinov, dokumentace pro stavební povolení

Urbanistické, architektonické, výtvarné a stavebno-technické rie¬šenie stavby

Centrum mestskej časti Ružinov vzniklo v rámci urbanistického konceptu celého sídliska v šesťdesiatych rokoch. Nachádza sa na križovatke základných dopravných trás. Jeho výstavba sa realizuje už dve desaťročia. V zásade sú tu plánované obchodné, kultúrne, administratívne a obslužné funkcie s doplnkovými bytovými funkciami. V strede centra vznikol priestor námestia, ktorý tvorí základ budúceho Ružinovského námestia ako ústredného priestoru celej mestskej časti. Toto námestie je investíciou mestskej časti. Rozšírenie obchodného domu do obchodného centra s novou úpravou námestia povýši tento priestor na skutočné mestské centrum.

Nové centrum bude architektonicky tvoriť jeden celok pozostávajúci z objektov rekonštrukcie existujúceho objektu, z ktorého bude zachovaná časť skeletu a objektu prístavby. Nový objekt bude spojený s pôvodným skeletom dobudovaným v prednej a zadnej časti presklenou pasážou. Fasáda bude harmonicky zjednocujúcou obalovou konštrukciou, ktorá dodá vysokú úroveň určujúci štandard vyjadrenia nového obchodného centra .

Všetky fasády existujúceho obchodného domu budú vzhľadom na dostavbu demontované V novom usporiadaní bude táto stena spolu s novými galériami a novými výkladcami tvoriť súčasť novej vstupnej haly. Táto vstupná hala s horným svetlom - je navrhnutá ako multifunkčný priestor. Galérie po celom obvode – v novom priestore ustupujúce – tvoria presklenné galérie, odkiaľ je prehľad o celom priestore. Galérie (min. šírky 3,3 m) samozrejme slúžia ako cirkulácia návštevníkov do jednotlivých obchodov. Tieto galérie sú prepojené presklennými mostíkmi umiestenými v dôležitých cirkulačných ťahoch. V priestore nad hlavným vstupom sú mostíky obytné – napojenie na reštaurácie, sedenie food courtu. Eskalátory sú umiestnené v tejto hale tak, aby cesta návštevníka v obchodnom centre bola čo najdlhšia, čím sa udrží zákazník čo najdlhšie v objekte. Na prízemí je vytvorené pódium k rôznym firemným prezentáciám, celé usporiadanie umožňuje usporiadanie koncertov a rôznych akcií, zvyšujúcich atraktivitu nákupov. Od tejto haly sa odvíja systém pasáží a celkovej cirkulácie v objekte. Základný tvar pasáží v trojuholníkovej forme najlepšie organizuje okruhy návštevníkov.

Exteriér budovy v tvare organického telesa je tvorený z veľkej časti supergrafikou reklám účastníkov – nájomcov pasáží, upínaných do oceľových rámov v rytme cca 7,5 m po obvode. V týchto pruhoch, či ich násobkoch môže byť táto sieťovina alebo plachtovina – membrána ETFE (Ethylene-TetraFluorEthylene membrane) osvetlená zvonku i presvetlená z vnútra, z priestoru medzi zatepleným izolovaným plášťom budovy a touto supergrafikou. S membránou ETFE je súčasne možné vytvoriť v priestore nad hlavným vstupom prvok vertikálnej zelene.

V strategických miestach sú vytvorené priehľady presklennou fasádou (ETFE) do priestoru námestia a okolia hlavného vstupu, nad vstupom z Tomášikovej ulice a pod. Spolu s presklennými stenami vstupnej haly slúžia i k orientácii v budove.

V koncepte v ďalšom prepracovaní ide o pôsobenie farebnosti a svetla v exteriéri mesta. Tým vzniká neustále sa meniaca farebná budova. V kontexte sídliska Ružinov táto živá farebnosť je iste prínosom.

Nad hlavným vstupom navrhujeme pohyblivý pás s digitálnym programom ako súčasť designu markízy nad vstupom.

Existujúci obchodný dom bude kompletne asanovaný do zachovania časti pôvodného skeletu a preriešený na úroveň a požiadavky súčasnej doby.

Pre celé obchodné centrum je definovaný materiálový a technologický štandard obchodného centra FLORA nachádzajúce sa v centre Prahy.

Vnútorné komunikácie

Po zrušení stávajúceho schodišťa v západnej fasáde bol navrhnutý nový systém vertikálnej komunikácie a požiarnych únikov z budovy – schodišťa v únikových vzdialenostiach. Výťahy v stávajúcej budove – osobné budú presklenné v stávajúcej šachte, nákladný nadimenzovaný na rýchlosť potrebnú k zásobovaniu. Bol pridaný nákladný zásobovací výťah pre nové riešenie pasáží. Nové výťahy iba pre hypermarket sú pridané v novom riešení zásobovacej rampy.

Východná veža v pôvodnom obchodnom dome bude nahradená novou s únikovým schodišťom. Pre dopravu osôb do hypermarketu budú doplnené nákupné výťahy. Vertikálne transportné prvky budú podstatnou časťou komunikácií. Centrum je rozvíjané vertikálne v ôsmich podlažiach.

Pre vertikálnu dopravu osôb budú slúžiť výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky. Ich rozloženie je najdôležitejším faktorom prevádzkových vzťahov. Ďalším dôležitým faktorom je zabezpečenie vertikálneho transportu tovaru do nadzemných podlaží z podzemných zásobovacích traktov.