Palác Těšnov

Praha

Urbanistické a architektonické řešení

Urbanistické řešení je založeno na uzavření uličního bloku a na potvrzení jeho celistvosti. Členění nového bloku odpovídá původní parcelaci této části Karlína.

Architektonické řešení je založeno na přiznání diagonální osy – spojení předprostorů stanice metra Florenc – Sokolovská s ulicí Pobřežní, která bude sloužit jako pěší pasáž. Parter bude využit pro obchodní a komerční plochy a nadzemní podlaží jako služby a kanceláře.

Půdorys objektu zaujímá přibližně obdélníkový půdorys a v celé ploše je zastavěn v 1 podzemním podlaží garážovým stáním, v 1 nadzemním podlaží obchody, které diagonálně protíná pasáž spojující ulici Sokolovskou s Pobřežní.

Pasáž je prosvětlena v celé délce do atria ve druhém nadzemním podlaží. Atrium mezi kancelářskými křídly při ulici Sokolovské a Pobřežní je parkově upraveno a osázeno vzrostlou zelení.

Kancelářské budovy mají do ulice Sokolovské 7 nadzemních podlaží, a to ve východním úseku se dvěma ustupujícími patry, střední a západní úsek s posledním ustupujícím podlažím a do ulice Pobřežní 7 nadzemních podlaží se dvěma ustupujícími patry. Budovy jsou spojeny ve směru diagonály proskleným trojpodlažním mostem. Most spojuje vertikální komunikační jádra obou kancelářských křídel. Kanceláře jsou navrhovány jako dělené s možností halových kanceláří se zázemím u komunikačních jader.

Atrium jako upravená zelená plocha tvoří zelenou kulisu kancelářím a bude jen částečně veřejnosti přístupná. Z pasáže je schodištěm možný přístup pod skleněný most. Zde je navrženo zpevněné plato zakomponované do vodní hladiny jako posezení pro návštěvníky, eventuálně využito jako kavárna apod.

Parkoviště je umístěno v 1. podzemním podlaží s výjezdem a vjezdem rampou z ulice Sokolovské. Zásobování je vedeno z ulice Pobřežní na úrovni ±0 a propojeno s pasáží a vertikálními komunikačními jádry do suterénu a horních podlaží. Nová měnírna je umístěna v 1. podzemním podlaží, technické jednotky M&E v suterénu, na střeše jsou umístěny pouze chladicí jednotky.

Návrh úprav okolí domu

Chodníky v ulici Sokolovské a Pobřežní budou řešeny v kamenné mozaikové pražské dlažbě doplněné zelení v rozsahu požadavku OŽP a ÚR.

Návrh zeleně

Střešní zahrada v Paláci Těšnov je vnitrobloková zeleň v 1. patře stavby. Jedná se o ozeleněné atrium uvnitř bloku. Navržená zeleň – stromy, keře, popínavky nebudou zpříjemňovat pouze jen pohled z kanceláří, ale bude viditelná proskleným světlíkem pasáže, kde budou lidé procházet a nakupovat. Z jednoramenného schodiště v pasáži se chodec dostane do kavárny v zahradě atria 1. patra. Jako součást kavárny je navrženo mezi stromy dvoustupňové visuté podium ve výšce 2 – 4 m. Dům má také na ustupujících patrech do ulice a na spojovacím mostě navrženu zeleň. V rámci územního rozhodnutí bude také ozeleněn pás u ulice Pobřežní.

- foto realizace fasády